Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Varieties

WINTER VARIETIES
SPRING VARIETIES

Spring barley

PULSES

Narrow-leaved lupin

Yellow lupin

GRASSES

Hybrid Ryegrass

Meadow fescue

Perennial Ryegrass

HERBAGE LEGUMES

Kupkówka pospolita: Amila

N O W O Ś Ć

Odmiana zarejestrowana w 2007 r. Jest odmianą pastewna, przeznaczoną do użytkowania kośno-łąkowego i polowego.

Pochodzenie: twz. syntetyk klonów wybranych z odmiany Nera, DG 2/74, Pajbierg Milka

Właściwości rolniczo-użytkowe. Amila jest odmianą średniowczesną o dużym zagęszczeniu runi i bardzo dobrej trwałości. Daje wysokie plony świeżej i suchej masy. Wysokie plony biomasy łączy z dobrym plonowaniem nasiennym. Odmiana cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką energią odrostu po pokosach. Odmiana ta ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne oraz średnio-wysokie nawozowe.

Uprawa na zieloną masę. Kupkówka pospolita na zieloną masę może być uprawiana na wszystkich glebach z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych oraz podmokłych. Najwyższe plony daje jednak na glebach żyznych. Dobrze plonuje na glebach lżejszych, ale dostatecznie wilgotnych i obficie nawożonych azotem.

Kupkówkę można uprawiać w siewie czystym albo, jako wsiewkę w zboża. Przy uprawie bez rośliny ochronnej, kupkówkę można wysiewać do 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty daje jednak siew wczesnowiosenny, a także letni (czerwiec, lipiec). Uprawiając, jako wsiewkę w zboża, dobre wyniki uzyskuje się przy wysiewie wczesną wiosną w jęczmień jary.

Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewne nawozy mineralne w dawce około 50 kg N, 60-90 kg P2O5 i 80-120 kg K2O na ha. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 100-120 kg P2O5 na ha można wysiać jednorazowo wczesną wiosną, natomiast azot i potas należy dostarczyć pod każdy zbiór w dawce 60-80 kg N i 50-70 kg K2O na ha. Wysiewając kupkówkę, jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień jary o około 40 %. Po zbiorze rośliny ochronnej trzeba wysiać 60-80 kg N na ha.

W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dokładnego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiać 12-15 kg nasion na 1 ha, natomiast w roślinę ochronna koło 15-20 kg /ha.

W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3-4 zbiorów. Pierwszy pokos należy zebrać na początku kłoszenia roślin, a ostatni w terminie do 30 września.

Uprawa na nasiona. Ponieważ kupkówka na lepsze warunki zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe i wodę reaguje bardzo silnym rozwojem wegetatywnym – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów.

Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40-50 %. Zasiewu rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość wysiewu dla kupkówki pospolitej wynosi 3-5 kg na ha. Zalecana szerokość międzyrzędzi dla plantacji nasiennych wynosi 50-70 cm.

W każdym roku zbioru należy wysiać 80-100 kg P2O5 i 100-120 kg K2O na ha oraz azot w dawkach 40-80 kg na ha wczesną wiosną i 60-80 kg na ha po zbiorze nasion, albo rośliny ochronnej.

Do zwalczania chwastów stosować środki chemiczne zgodnie z zaleceniami ochrony roślin.

Zbioru nasion kupkówki pospolitej można dokonać różnymi sposobami:

- zbiór dwufazowy – koszenie i omłot kombajnem

- dwukrotny zbiór kombajnem- pierwszy z pnia (wysokie koszenie), drugi z podsuszonych pokosów.

Wydrukuj opis odmiany